Projekt ne letersi: Problemet demografike te Shqiperise tevepra e Tajar Zavalanit. | Maturanti Shqiptar

Friday, November 8, 2013

Projekt ne letersi: Problemet demografike te Shqiperise tevepra e Tajar Zavalanit.


 •  DEMOGRAFIA E SHQIPËRISË Per te folur per demografine e Shqiperise fillimisht duhet te kuptojme se ç‟eshte demografia.Demografia eshte nje studim statistikor i popullsise. Analizat demografike mund te aplikohen te e gjithe popullsia e nje vendi ose te pjese te vecanta te saj. Demografia si disiplinë shkencore ka filluar të formohet në studimin e lëvizjes natyrore të popullsisë, posaçërisht në studimin e mortalitetit Kjo bazohet ne kritere si: arsimi, kombesia, feja, perberja familjareve etj. Kjo eshte nder arsyet se pse shkenca e demografise eshte ne ndryshim te vazhdueshem.
 •  KU MBESHTETET PROJEKTI 
 •  Tajar Zavalani ne vepren e tij e sheh demografine e nje vendi, ne kete rast te Shqiperise, te lidhur ngushte edhe me zhvillimin socialo-ekonomik. Ai ne procesin e regjistrimit te popullsise shqiptare sheh shume probleme. Tajar Zavalani mendonte se regjistrimi dhe ndarja e popullsise behej duke u mbeshtetur te: seksi, mosha, arsimi, besimi, profesioni, kombesia, shtetesia, perberja familjareve etj. Projekti yne konsiston pikerisht ne evidentimin dhe ndreqjen e ketyre problemeve. Kete gje mendohet ta arrijme duke kryer edhe vete nje miniregjistrim te popullsise. Ashtu si dhe Zavalani thekson ne vepren e tij formulimi i anketes eshte hapi kyc i regjistrimit ne ate kohe dhe ne cdo kohe.
 •  ANKETA E MINIREGJISTRIMIT TONE Duke pare qe pyetjet qe i drejtohen individet jane nder elementet me te rendesishme te regjistrimit ky ishte edhe nder fazat kryesore te projektit. Anketa permbante gjithsej 10 pyetje, te cilat jane:1- Prej sa personash perbehet familja juaj? (raporti meshkuj/femra)2- Cfare moshe kane pjesetaret e familjes suaj?3- Cfare arsimi kane familjaret tuaj ?4- Sa prej antareve te familjes suaj punojne (sektor privat/shteteror) ?5-Cila eshte perkatesia juaj fetare ?6- Jeni pjese e ndonje minoriteti (Rom, Grek, Egjiptian etj.) ?7- A ka pjesetare te familjes suaj ne emigrim ?8-Sa jane te ardhurat mesatare ne familjen tuaj ?9- Jetoni ne zona rurale/urbane ?10-Jeni te ardhur apo vendas?
 • NDARJA E INFORMACIONEVE NE ANKETE ESHTE BERE NE KETE MENYRE : 20% Info mbi te anketuarin 40% Info mbi perberjen familjare 20% Info mbi gjendjen ekonomike Info mbi gjendjen sociale 20%1 Informacion mbi perberjen familjare 2 nga 10 pyetje2 Informacion mbi te anketuarin 4 nga 10 pyetje3 Informacion mbi gjendjen sociale 2 nga 10 pyetje4 Informacion mbi gjendjen ekonomike 2 nga 10 pyetje
 •  Anketa jone iu shpernda gjithsej 25 personave ku vetem 23 pranuan te pergjigjeshin. Nga keto 23 individe arritem te merrnim nje mesatare te pergjithshme te te dhenave dhe i krahasuam ato me te dhenat qe na ofron Zavalani ne vepren e tij, ne lidhje me Shqiperine e viteve „30. Grumbullimi i te dhenave dhe editimi i tyre u ndertua ne forme tabelash dhe grafikesh ne menyre qe te ishte me e lexueshme dhe me e lehte per t‟u kuptuar. Te dhenat qe konkretisht nxorrem nga anketimi jone jane si me poshte:
 • TE DHENAT NE LIDHJE ME PERBERJEN SOCIALENr. i te anketuarve 23 personaNr. mesatar i personave ne familje 4 persona (66%)% e femrave ne familje 53%% e meshkujve ne familje 47%Arsimimi i familjareve 67%- Arsim i mesem 33%- Arsim i lartePerkatesia fetare 83% Muslimane 17% KrishtereRaporti i ardhur/vendas 14/9Raporti jetesa ne zona urbane/rurale 22/1Mosha mesatare e familjareve 29,1 vjec
 • INTERPRETIMI I TE DHENAVE Nga te dhenat e marra arrijme ne disa perfundime ne lidhje me perberjen sociale te te anketuarve. Pjesa me e madhe e tyre 66% jetojne ne familje me 4 persona pra eshte rritur trendi i familjeve te tipit berthame e mbyllur me pak femije. Ama nga ana tjeter veme re se mosha mesatare eshte e vogel 29.1 vjec, pra arrijme ne konkluzion qe Shqiperia nuk hyn ne ato shtete me probleme ne lidhje me plakjen e popullsise. Ashtu si ne te gjithe Shqiperine femrat mbizoterojne me nje perqindje shume te vogel mbi meshkujt rreth 5-6% dhe kjo lidhet edhe me faktin se nje pjese e meshkujve jane ne emigracion. Nga ana tjeter po te verejme edhe levizjen e popullsise shikojme qe pjesa me e madhe e te anketuarve jane te ardhur (61%) dhe tregon per levizjet migruese te shqiptareve keto vitet e fundit. Se fundmi, por jo me pak e rendesishme lidhet me arsimimin e familjareve ku shohim nje nivel arsimor mesatar dhe rreth 33% mund te konsiderohen “intelektuale”. Pra sic shihet nga nje anketim fare i thjeshte merren shume te dhena ne lidhje me jeten sociale por sic do shohim edhe ekonomike te popullsise se nje vendi.
 •  TE DHENAT NE LIDHJE ME GJENDJEN EKONOMIKET e ardhurat mesatare (ne 1 muaj) 40 mije lek (te reja)% e te punesuarve 41% (12% sektor privat 28% sektor publik)Raporti familje me emigrant/familje pa 5/18emigrant
 •  INTERPRETIMI I TE DHENAVE EKONOMIKE Pavaresisht se pyetjet ne lidhje me ekonomine ishin me te pakta ne numer, 2-3 (sepse pyetja ne lidhje me emigracionin mund te konsiderohet edhe nje e dhene sociale) perseri mund te lexojme shume prej tyre. Duhet thene se 40% e te punesuarve eshte relativisht nje perqindje e vogel cka tregon edhe per nivelin jo shume te larte ekonomik te Shqiperise, edhe nder burimet kryesore te punesimit eshte adminstrata publike. Edhe te ardhurat mesatare jane te uleta duke pare qe niveli i jeteses ne Tirane eshte shume i larte dhe shpesh here i paperpallueshem. Nga te dhenat e anketes sone shohim qe vetem pak % e te anketuarve kishin te aferm emigrante, cka ul gjithnje e me teper edhe te ardhurat e familjeve.
 • 12. KRAHASIM (% E FEMRAVE NE FAMILJET SHQIPTARE) 60  Po te bejme nje krahasim mes dy epokave te50 ndryshme te vendit tone40 Anketa shohim se kemi nje rritje jone te % se femrave duke30 kaluar nga 47% ne 53%. Te dhenat Kjo rritje e ardhur si20 qe na pasoje e humbjes e shume10 ofron meshkuj ne lufterat e vepra zhvilluara edhe ne0 emigrimin e tyre jashte vendit.
 •  KRAHASIM (% E MESHKUJVE NE FAMILJEN SHQIPTARE)60  Perqindja e50 meshkuve gjate40 Anketa ketyre viteve eshte jone ulur nga 54% ne30 47%. Arsyet qe mund Te dhenat20 qe na te kene cuar ne kete ofron10 vepra ulje jane te shumta, vdekjet, levi0 19302011 zjet emigruese etj.
 •  Demografia e nje vendi eshte tregues i qarte i zhvillimit te nje vendi. Tajar Zavalani per kete arsye e shihte te nevojshme regjistrimin e sakte te popullisise. Edhe nga minianketa jone mund te nxjerrim te dhena qe lidhen me situaten ekonomiko-sociale te Shqiperise.Fakti qe Shqiperia vuan nga nje numer i larte i te papuneve eshte deshmuar ne shifren 59%. Po ashtu edhe te ardhurat e pakta te nje familjeje shqiptare nuk bejne gje tjeter vecse deshmojne gjendjen e veshtire ekonomike. Nga ana tjeter marrim shume te dhena mbi perberjen sociale te vendit tone. Femrat kane nje % paksa me te larte se meshkujt, mosha mesatare eshte e ulet dhe kjo ka rritur edhe numrin e emigranteve jashte vendit. Levizjet migruese brenda vendit kane nje impakt sa pozitiv edhe negativ ne jeten shoqerore te vendit qe braktisin e atij ne te cilin vendosen. Rritet dendesia e popullsise ne nje zone, por zona tjeter mbetet e pabanueshme,kjo shkakton zhivllimin jo uniform te zonave.Me pak fjale kuptojme qe te dhenat statistikore jane me shume se thjesht statistika. Ato tregojne shume per vendin dhe popullsine…
 • Lexo me shume...

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Shkarko app Gjoba
per te kontrolluar
gjobat tuaja